Ogólne Warunki Umowy

Regulaminy:
Ogólne Warunki Umowy
Regulamin korzystania z Usługi Strony Darmowe
Regulamin korzystania z Usługi Strony Premium
 

____________________________________________________________________________________________________________

Ogólne Warunki Umowy

Obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.
 
 
§1 Postanowienia ogólne
 1. Kreator stron internetowych „MANIFO.COM” znajdujący się pod adresem internetowym www.manifo.com jest platformą internetową, której operatorem jest Spółka Vaster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce - Zdroju ul. Gorczańska 46, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000744778, posiadająca numer NIP: 6772437013.
 2. Niniejsze Ogólne Warunki Umów, zwane dalej „OWU” określają podstawowe zasady, na jakich świadczone są usług drogą elektroniczną przez spółkę Vaster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Warunkiem korzystania z usług jest dokładne zapoznanie się z treścią OWU i jego akceptacja.
 4. Postanowienia niniejszych OWU nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszych OWU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo znajdują przepisy obowiązującego prawa.
 
§2 Przepisy właściwe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU stosuje się przepisy obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia osoby fizycznej zawierającej ze Spółką umowę w celu, który można uznać za nie związany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, z ochrony przyznanej jej na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie zgodnie z obowiązującymi przepisami byłoby właściwe w braku wyboru, to jest prawa państwa, w którym w/w osoba fizyczna ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem że Spółka:
  • ) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym w/w osoba fizyczna ma miejsce zwykłego pobytu; lub
  • ) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie, a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
 
§3 Definicje
Użyte w niniejszych OWU określenia należy rozumieć następująco:
 1. Spółka lub Operator - Spółka Vaster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce - Zdroju ul. Gorczańska 46, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000744778, posiadająca numer NIP: 6772437013.
 2. Użytkownik – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez Rejestrację w Serwisie uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnej (małoletni powyżej 13 roku życia oraz ubezwłasnowolnieni częściowo), pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego przesłanej na adres firmy;
 3. Dane lub Kontent – wszelkie treści w szczególności takie jak pliki, teksty, linki, wiadomości, zdjęcia, grafiki, wideo, wpisy, dźwięki, prezentacje, komentarze, logo i znaki towarowe, kody i programy komputerowe oraz wszelkie utwory bez względu na formę ich przedstawienia;
 4. Dane Osobowe - są to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.;
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Konto - dostępna dla Użytkownika po dokonaniu Rejestracji w Serwisie Usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi, po prawidłowym zalogowaniu się, części Serwisu pozwalającej na zamawianie i korzystanie z pozostałych Usług w Serwisie, modyfikowanie parametrów już świadczonych Usług, kontroli stanu rozliczeń ze Spółką, uzyskania informacji dotyczących Usług zamówionych przez Użytkownika w Serwisie, a także możliwości modyfikacji ustawień.
 7. Login lub Nazwa Użytkownika - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika na etapie Rejestracji w Serwisie, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu.
 8. Serwis - portal internetowy prowadzony przez Spółkę pod domeną manifo.com, za pośrednictwem którego Spółka świadczy usługi na rzecz Użytkowników, umożliwiający zamawianie i zarządzanie usługami świadczonymi przez Spółkę.
 9. Strona – zbiór powiązanych tematycznie i umieszczonych na jednym serwerze stron internetowych nazywanych również Serwisem internetowym/WWW, Witryną internetową, Blogiem, Forum lub Portalem itp., utworzonych przy pomocy Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 10. Domena - unikalny ciąg znaków, który jest lub może zostać zarejestrowany przez rejestratora domen, składający się z obranej nazwy oraz rozszerzenia.
 11. Subdomena - część adresu internetowego znajdująca się pomiędzy prefixem "http://" i domeną „manifo.com” , która przynależy do domeny głównej lub domeny wyższego poziomu.
 12. Regulaminy - wzorce umowne określające zasady świadczenia poszczególnych Usług, z którymi uprzednie zapoznanie się i zaakceptowanie jest konieczne do zamawiania i korzystania z tych usług.
 13. Spam - wiadomości elektroniczne (w szczególności o charakterze komercyjnym) przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również umieszczane w innych miejscach Strony, na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził uprzedniej zgody.
 14. Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta zawarta między Użytkownikiem a Spółką z chwilą Rejestracji w Serwisie, o treści odpowiadającej treści OWU.
 15. Usługa/Usługi - wszelkie świadczenia Spółki na rzecz Użytkowników wykonywane na podstawie właściwych dla danej usługi Regulaminów.
 16. Usługa Płatna – wyszczególniona w Serwisie oraz na Koncie Usługa, za którą Spółka pobiera wynagrodzenie, świadczona na podstawie właściwego dla danej Usługi Regulaminu zgodnie z dotyczącą jej specyfikacją.
 17. Opłata abonamentowa - wynagrodzenie za daną Usługę Płatną świadczoną na podstawie Umowy, określone w specyfikacji Usługi dostępnej na stronach Serwisu należne za określony Okres abonamentowy.
 18. Okres abonamentowy – określony w specyfikacji Usługi dostępnej na stronach Serwisu maksymalny okres czasu przeznaczony na wykorzystanie parametrów danej Usługi, będący jednocześnie okresem rozliczeniowym.
 19. Cennik – cennik Usług Płatnych opublikowany na stronach Serwisu.
 
§4 Warunki korzystania z Serwisu
 1. Warunkiem korzystania z Usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu jest dokonanie uprzedniej Rejestracji w Serwisie.
 2. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów oraz konto poczty e-mail. Użytkownik ponosi we własnym zakresie koszty związane z uzyskaniem dostępu do Usług, w tym opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usług, zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji własnego systemu komputerowego.
 3. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszych OWU.
 4. Treść niniejszych OWU może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdym czasie ze strony internetowej http://pl.manifo.com/regulamin.html.
 5. Spółka udziela Użytkownikowi niewyłącznego prawa do korzystania z informacji zawartych w serwisie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj Dz.U.2006 r. Nr 90 poz.631).
 6. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 
§5 Zawarcie Umowy
 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji w Serwisie.
 2. Rejestracja w Serwisie następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem: http://pl.manifo.com/rejestracja, zaakceptowanie postanowień niniejszych OWU i Polityki prywatności oraz potwierdzenie właściwym przyciskiem dokonanego wyboru. Rejestrację w Serwisie uznaje się za dokonaną z chwilą potwierdzenia dokonanego wyboru.
 3. Podczas Rejestracji w Serwisie Użytkownik podaje następujące dane:
  • ) adres poczty elektronicznej,
  • ) hasło.
 4. Akceptując OWU Użytkownik składa oświadczenia następującej treści:
  • ) posiadam zdolność do zaciągania zobowiązań w swoim imieniu/imieniu Użytkownika;
  • ) zapoznałem się z OWU i Polityką prywatności i akceptuję wszystkie jego postanowienia i zobowiązuję się ich przestrzegać;
  • ) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;
  • ) wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej, wiadomości od Spółki oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;
  • ) zostałem poinformowany o celach przetwarzania Danych Osobowych określonych w §6 OWU oraz o tym, iż podanie danych jest dobrowolne, a także o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  • ) zostałem poinformowany, iż zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni liczonych od dnia zawarcia umowy – można skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1, jednakże nie jest to obowiązkowe. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczy wysłanie pocztą oświadczenia przed jego upływem, pod adres: Vaster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce - Zdroju ul. Gorczańska 46.
  • ) zostałem poinformowany, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi  w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
   11. zawartej w drodze aukcji publicznej; 
   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
  • ) zostałem poinformowany, że jeżeli wyrażę zgodę, przed zawarciem Umowy, na wykonanie w pełni usługi przez Spółkę przed zawarciem Umowy, nie będzie mi przysługiwało  prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w powyższych zapisach.
  • ) wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi Konta przed upływem czternastodniowego terminu od zawarcia Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Spółka zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia w którym Spółka została poinformowana o skorzystaniu przez Użytkownika z prawa odstąpienia od zawartej umowy. Zwrotu płatności Spółka dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inne rozwiązanie. Jeżeli Użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Spółki kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych w chwili, w której Użytkownik poinformował Spółkę o odstąpieniu od umowy.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych zgodnie z przepisami RODO.
 8. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień OWU, Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. W przypadku zamówienia przez Użytkownika Usług Płatnych, Umowa zostaje przekształcona w umowę zawartą na czas określony równy Okresowi abonamentowemu. Po upływie Okresu abonamentowego Umowa ulega powrotnemu przekształceniu w Umowę na czas nieokreślony. Użytkownik może w każdym czasie trwania Okresu abonamentowego złożyć Spółce oświadczenie, iż z upływem Okresu abonamentowego chce rozwiązać Umowę.
 9. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Konta, za wyraźną zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez zaakceptowanie § 5 pkt 4 lit h) i i), przed upływem czternastodniowego terminu do zawarcia umowy pozbawia Użytkownika będącego Konsumentem prawa do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827).
 10. Zasady przechowywania plików Cookies określa Polityka Plików Cookies dostępna na stronie https://pl.manifo.com/polityka-prywatnosci.html Użytkownik ma możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z usług.
 11. W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Umowa wygasa, natomiast Konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy do Działu Obsługi Klienta za pośrednictwem maila na adres pomoc@manifo.com
 
§6 Dane osobowe i polityka prywatności
 1. Administratorem Danych Osobowych jest Vaster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce - Zdroju ul. Gorczańska 46, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000744778, posiadająca numer NIP: 6772437013.
 2. Spółka przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z przyjętą Polityką prywatności https://pl.manifo.com/polityka-prywatnosci.html
 
§7 Ogólne warunki świadczenia Usług
 1. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników.
 2. Jeżeli postanowienia Regulaminu lub specyfikacja wybranej Usługi Płatnej nie stanowią inaczej, w zamian za Usługi świadczone na podstawie Umowy Spółka uprawniona jest na każdej Stronie Użytkownika do umieszczania reklam oraz oznaczenia spółki zgodnie z § 10 oraz § 11.
 3. Spółka za pośrednictwem Serwisu oraz Konta podaje do wiadomości Użytkowników specyfikacje Usług zawierające w szczególności informacje o ich parametrach i funkcjonalnościach, długości Okresu abonamentowego, wysokości Opłaty abonamentowej.
 4. Spółka zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu, charakterystyki technicznej oraz sposobu udzielania dostępu do Usług oraz wprowadzania nowych funkcjonalności. Wprowadzenie nowych funkcjonalności lub zwiększenie parametrów technicznych Usług Płatnych w trakcie trwania Okresu abonamentowego nie powoduje konieczności wniesienia przez Użytkownika na rzecz Spółki dodatkowych opłat.
 5. Usługi Płatne, świadczone są przez Spółkę na rzecz Użytkownika wyłącznie po złożeniu prze niego stosownej dyspozycji, wniesieniu Opłaty abonamentowej obowiązującej w chwili złożenia dyspozycji, przewidzianej przez Cennik dostępny na stronach Serwisu oraz zaakceptowaniu postanowień właściwych dla tej Usługi regulaminów. Wszelkie Opłaty abonamentowe przewidziane w Cenniku dostępnym na stronach Serwisu są cenami brutto (zawierają 23% podatku VAT).  Użytkownik pragnący korzystać z Usługi Płatnej w sposób ciągły po upływie Okresu abonamentowego, za który została już uiszczona Opłata abonamentowa, obowiązany jest przed upływem tego Okresu abonamentowego wnieść kolejną Opłatę abonamentową w wysokości przewidzianej w aktualnym Cenniku dostępnym na stronach Serwisu oraz zaakceptować postanowienia właściwych dla tej Usługi Regulaminów, obowiązujących w chwili składania dyspozycji. Złożenie dyspozycji przedłużenia Usługi Płatnej na kolejny Okres abonamentowy może nastąpić nie wcześniej niż na 45 dni przed upływem aktualnego Okresu abonamentowego.
 6. Usługi Płatne świadczone są w Okresach abonamentowych podanych w specyfikacjach.
 7. Opłata abonamentowa może zostać uiszczona przez Użytkownika w wybranej przez niego, spośród wskazanych przez Spółkę, form płatności.
 8. Użytkownik upoważnia Spółkę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Użytkownika oraz do przesyłania faktur drogą elektroniczną.
 
§8 Konto
 1. Z chwilą Rejestracji w Serwisie następuje utworzenie Konta.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności hasła i innych danych umożliwiających zalogowanie do Serwisu i dostęp do Konta.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Konta, Loginu i hasła innych Użytkowników ani nie ujawniać osobom trzecim własnego Konta, Loginu oraz hasła ani w jakikolwiek inny sposób nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego Konta. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Operatora o każdym bezprawnym użyciu lub próbie użycia jego Konta bądź hasła oraz o powstaniu niebezpieczeństwa takiego użycia.
 4. W ramach Usługi Konta Użytkownik uzyskuje dostęp do ustawień kreatora Stron, umożliwiającego utworzenie jednej Strony na 14 dniowy okres testowy. Specyfikacja techniczna Strony testowej zostaje podana za pośrednictwem Serwisu. Po upływie 14 dniowego okresu testowego, jeżeli Użytkownik nie wykupił dla tej Strony Usługi Strony Premium, Strona jest blokowana i nie jest widoczna dla innych osób korzystających z Internetu. Jeżeli w ciągu kolejnych 14 dni Użytkownik nie wykupi dla tej Strony Usługi Strony Premium, Strona ta i zawarte w niej Dane są usuwane.
 
§9 Subdomena
 1. Podczas tworzenia Strony, z zastrzeżeniem postanowień niniejszych OWU, Operator daje Użytkownikowi możliwość wyboru Subdomeny dla własnej Strony (np. mojastrona.manifo.com) spośród dostępnych nazw Subdomen.
 2. Zabronione jest korzystanie z nazw Subdomen naruszających w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich, dobre obyczaje, porządek prawny lub postanowienia niniejszych OWU, a w szczególności zawierających:
  • ) określenia wulgarne, obraźliwe, dyskryminacyjne, nawołujące do wrogości lub nienawiści;
  • ) znaki towarowe, oznaczenia, nazwiska itp, chronione na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do korzystania z nich w tym zakresie.
 3. Właścicielem Subdomeny pozostaje Operator, który udziela Użytkownikowi zezwolenia na korzystanie z tej Subdomeny na czas trwania Umowy.
 4. Zezwolenie upoważnia do korzystania z Subdomeny wyłącznie w ramach Serwisu oraz w celu promocji i reklamy Użytkownika lub stworzonej przez niego Strony.
 5. Zezwolenie może zostać cofnięte w każdym czasie z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia lub bez zachowania terminu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień OWU.
 6. Zezwolenie, o którym mowa powyżej wygasa najpóźniej z chwilą rozwiązania Umowy. W przypadku Stron utworzonych na okres testowy, jeżeli dla tej Strony nie została wykupiona Usługa Strony Premium, zezwolenie wygasa po upływie 14 dni od dnia zakończenia okresu testowego. W przypadku Stron, dla których została wykupiona Usługa Strony Premium, zezwolenie wygasa nie później niż z upływem 180 dni od dnia zakończenia świadczenia Usługi Strony Premium dla tej Strony, jeżeli nie została wykupiona Usługa Strony Premium na kolejny Okres abonamentowy.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonany wybór Subdomeny.
 
§10 Reklamy
 1. Z zastrzeżeniem §7 ust.2., Spółka jest uprawniona do sprzedawania, umieszczania i publikowania reklam osób trzecich na każdej Stronie Użytkownika.
 2. Użytkownik jest uprawniony do sprzedawania, umieszczania i publikowania reklam osób trzecich na stworzonej przez siebie Stronie i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ich treści ani sposób prezentowania.
 3. W przypadku wykupienia dla Strony Usług Płatnych, zasady umieszczania przez Spółkę reklam, o których mowa w ust. 1 określają postanowienia właściwych dla tej Usługi Regulaminów oraz specyfikacje dotyczące tych Usług.
 
§11 Oznaczenie Strony
 1. Z zastrzeżeniem §7 ust.2. Spółka jest uprawniona do wyświetlania na każdej Stronie Użytkownika oznaczenia Serwisu. Oznaczenie to może zawierać znaki towarowe lub inne dane Spółki bądź świadczonych przez nią usług, oraz linkiem do stron Serwisu.
 2. Wybór rodzaju, formy oraz miejsce oznaczenia Strony Użytkownika należy do uznania Spółki.
 3. W przypadku wykupienia dla Strony Usług Płatnych, zasady umieszczania oznaczeń, o których mowa w ust. 1 określają postanowienia właściwych dla tej Usługi Regulaminów oraz specyfikacje dotyczące tych Usług.
 
§12 Dane
 1. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od:
  • Wykorzystania jakichkolwiek Danych sprzecznych z prawem lub postanowieniami Regulaminu;
  • Wykorzystania Danych w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu;
  • Wyboru lub użycia nazwy Domeny lub Subdomeny niezgodnie z prawem lub postanowieniami Regulaminu,;
  • Wykorzystania Usług w jakikolwiek inny sposób niezgodny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 2. Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wszelkich Danych przesyłanych, nadawanych, udostępnianych, publikowanych lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechnianych za pośrednictwem Usług świadczonych przez Spółkę lub Strony, naruszających postanowienia niniejszych OWU lub przepisy obowiązującego prawa.
 3. Spółka nie ma obowiązku monitorowania ani sprawowania kontroli nad Stronami Użytkowników, a w szczególności nad Danymi przesyłanymi, nadawanymi, udostępnianymi, publikowanymi lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechnianymi za pośrednictwem Usług świadczonych przez Spółkę lub Strony.
 4. Spółce przysługuje prawo do usunięcia lub zablokowania wszelkich Danych naruszających postanowienia niniejszych OWU lub przepisy obowiązującego prawa.
 5. Użytkownik na tworzonych Stronach może zamieszczać linki do innych witryn lub zasobów internetowych z zastrzeżeniem § 13 ust.k. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych witryn lub zasobów oraz nie wspiera i nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty i inne materiały dostępne w takich witrynach lub zasobach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem bądź poleganiem na takich danych, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn lub zasobów.
 6. Użytkownik oświadcza, gwarantuje i zapewnia, że:
  • jest uprawniony do korzystania z Danych w zakresie przesyłania, nadawania, udostępniania, publikowania oraz rozpowszechniania w jakikolwiek inny sposób za pośrednictwem Usług świadczonych przez Spółkę lub stworzonej przez siebie Strony,
  • jest uprawniony do udzielenia Spółce licencji na korzystanie z Danych przesyłanych, nadawanych, udostępnianych, publikowanych oraz rozpowszechnianych w jakikolwiek inny sposób za pośrednictwem stworzonej przez siebie Strony, w zakresie określonym w niniejszych OWU, w szczególności ust. 9 niniejszego paragrafu,
  • przesyłanie, nadawanie, publikowanie, udostępnianie oraz rozpowszechnianie Danych w jakikolwiek sposób za pośrednictwem Usług świadczonych przez Spółkę lub stworzonej przez siebie Strony nie narusza praw osób trzecich, postanowień niniejszych OWU lub przepisów obowiązującego prawa.
 7. Użytkownik zamierzający świadczyć za pomocą Strony usługi elektroniczne obowiązany jest spełnić wszelkie wymagane w tym celu warunki określone przepisami prawa, w szczególności posiadać i opublikować stosowny regulamin.
 8. Z zastrzeżeniem ust. 9, Spółka nie nabywa żadnych praw do Danych przesyłanych, nadawanych, udostępnianych, publikowanych lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechnianych za pośrednictwem Usług świadczonych przez Spółkę lub Strony.
 9. Użytkownik udziela Spółce na czas nieoznaczony nieodpłatnej, niewyłącznej, zbywalnej, z prawem do udzielania dalszych sublicencji i nie ograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie ze Strony oraz Danych przesyłanych, nadawanych, udostępnianych, publikowanych lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechnianych za pośrednictwem Strony, w zakresie wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy pól eksploatacji, a w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 613) o prawie autorskim i prawach pokrewnych to jest:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  4. W powyższym zakresie licencja obejmuje umocowanie do wykonywania autorskich praw zależnych. Niniejsza licencja jest ograniczona wyłącznie do celu prezentacji, promocji i reklamy Serwisu.
 10. Wielkość pojedynczego pliku przesyłanego na serwer nie może przekraczać 8 MB.
 
§13 Zakazy i ograniczenia
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Niedozwolone są jakiekolwiek działania Użytkownika lub osób działających na jego zlecenie oraz przesyłanie, nadawanie, udostępnianie oraz rozpowszechnianie Danych w jakikolwiek inny sposób za pośrednictwem Usług świadczonych przez Spółkę lub Strony, które są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub w inny sposób naruszają prawa osób trzecich.
 2. W szczególności zabronione Dane oraz działania obejmują Dane i działania, które:
  • stanowią lub mogą stanowić bądź prowadzić do przestępstwa;
  • zawierają treści:
   • pornograficzne, erotyczne, dla dorosłych, seks pokazy, seks randki, itp.
   • szerzące lub nawołujące do nienawiści, nietolerancji, rasizmu, faszyzmu lub dyskryminacji, ze względu na narodowość, religię, przekonania polityczne itp.,
   • obraźliwe, oszczercze, pomawiające, znieważające lub w inny sposób naruszające dobra osobiste innych osób,
   • naruszające prawa osób trzecich, w tym przede wszystkim prawa własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie, prawa do znaków towarowych itp.;
  • zawierają informacje promujące / reklamujące inne strony internetowe zawierające w/w treści lub w inny sposób naruszających postanowienia OWU;
  • prowadzą do nie zamierzonego przez korzystającego z sieci Internet uruchamiania się stron internetowych;
  • utrudniają, destabilizują, uszkadzają lub nadmiernie obciążają działanie Serwisu;
  • obejmują żądanie od innych osób udostępnienia danych umożliwiających zalogowanie się w Serwisie lub na innych stronach internetowych;
  • prowadzą do usuwania, blokowania lub utrudniania w jakikolwiek innym sposób prezentacji reklam, logo, linków lub stopki prezentowanych przez Operatora, chyba że Użytkownik korzysta z odpowiednich Usług Płatnych zezwalających na takie działania;
  • prowadzą do rozpowszechniania lub udostępniania jakiegokolwiek kodu plików lub programów o charakterze szkodliwym lub niszczącym - w szczególności takiego jak wirusy; trojany, robaki, hiperłącza do takich treści;
  • prowadzą do nieuprawnionego udostępniania lub rozpowszechniania plików bądź umieszczania hiperłącza do plików muzycznych, graficznych tekstów literackich, programów komputerowych oraz wszelkich innych utworów chronionych prawem autorskim;
  • naruszają zasady uczciwej konkurencji;
  • służą wyłącznie do pozycjonowania Stron w wyszukiwarkach internetowych;
  • związane są z łamaniem zabezpieczeń lub usuwaniem blokad oprogramowania (hackingiem/crackingiem);
  • dotyczą sprzedaż tytoniu lub produktów związanych z tytoniem;
  • dotyczą sprzedaży lub dystrybucji wypracowań lub prac zaliczeniowych;
  • strony o zarabianiu w internecie lub związane z programami wynagradzającymi użytkowników za klikanie reklam;
  • wprowadzają w błąd Spółkę lub odwiedzających Stronę lub Serwis co do ich dysponenta, podmiotu zarządzającego, pochodzenia lub prezentowanych na nich Danych, towarów lub usług;
  • prowadzą do podania Spółce nieprawdziwych Danych Osobowych, nieprawdziwych danych wskazywanych w toku Rejestracji w Serwisie lub utworzenia Konta wskazując dane innego podmiotu bez jego pozwolenia;
  • prowadzą do udostępniania Konta innym podmiotom;
  • prowadzą do rozsyłania niezamówionej informacji handlowej oraz spamu, korzystając z dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.);
  • promują Stronę na stronie internetowej o charakterze „łańcuszka szczęścia” lub innej stronie umożliwiającej masowe przesyłanie danych;
  • zawierają opisy produktów lub usług, nazw kategorii, znaczników META oraz adresów URL nie nawiązujących do Strony, zawierających treści obraźliwe, wprowadzające w błąd, naruszające dobre obyczaje, prawa Operatora lub osób trzecich;
  • stanowią nieuczciwe praktyki rynkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206);
  • ułatwiają lub zachęcają do naruszenia OWU.
 3. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem lub przeznaczeniem.
 4. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się przez Użytkownika działań lub korzystania z Danych niezgodnych z OWU, Spółka ma prawo do:
  • rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym i usunięcia Konta lub
  • zablokowania Konta, zablokowania Danych lub zablokowania Strony.
 
§14 Rozwiązanie Umowy, zablokowanie i usunięcie Konta, Danych lub Strony
 1. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy z Użytkownikiem.
 2. Zablokowanie Konta polega na bezterminowym zawieszeniu uprawnień Użytkownika wynikających z Umowy o świadczenie usług elektronicznych.
 3. Zablokowanie lub usunięcie przez Spółkę Konta Użytkownika, Danych lub Strony może nastąpić w sytuacji:
  • naruszenia przez Użytkownika postanowień OWU,
  • podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników lub Spółki,
  • umieszczenia na Stronie Danych mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu,
  • Rejestracji w Serwisie Użytkownika nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, gdy spółka poweźmie uzasadnione wątpliwości w tym względzie.
 4. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez Spółkę, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Spółki.
 5. Odblokowanie Konta możliwe jest w drodze wniesienia reklamacji, w przypadku pozytywnego jej rozpatrzenia przez Spółkę.
 6. Dane usuwane są po upływie 14 dni od dnia zakończenia okresu testowego, jeżeli w tym czasie nie wykupiono dla Strony Usług Płatnych, oraz po upływie 180 dni od dnia zakończenia świadczenia Usług Płatnych dla danej Strony.
 7. Dane usuwane są po upływie 14 dni od dnia zablokowania Strony lub Konta.
 
§15 Zastrzeżenia, wyłączenia odpowiedzialności
 1. Spółka zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
 2. W celu wykonywania Usług z należytą starannością Spółka ma prawo do dokonywania aktualizacji, zmian i ulepszeń oprogramowania na serwerze, o czym zobowiązana jest wcześniej poinformować Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu i Usług, wynikającą z:
  • dokonywania aktualizacji zmian i ulepszeń w systemie oraz wykonywanymi pracami konserwatorskimi;
  • działania siły wyższej;
  • działania lub zaniechania podmiotów trzecich, awarią sprzętu, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych;
  • nieprawidłowego wykorzystania Usługi;
  • wykorzystania informacji autoryzujących dostęp Użytkownika do Konta przez podmioty trzecie, jeżeli weszły w posiadanie tych informacji w wyniku ujawnienia ich przez Użytkownika lub ich nienależytego zabezpieczenia przez Użytkownika przed dostępem osób trzecich.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Spółka zastrzega sobie jednak prawo do: zablokowania treści lub zdjęć zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione przez prawo może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Spółki bądź innych Osób.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 6. Ograniczenia i wyłączenia o których mowa powyżej w ust. 1, ust. 3 lit. a), c), oraz ust. 5 nie mają zastosowania w stosunku do Użytkowników będących Konsumentami.
 7. Żadne z postanowień OWU nie wyłącza odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Spółkę umyślnie.
 
§16 Reklamacje
 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego do Spółki.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne składa się pisemnie na adres Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@manifo.com
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Spółkę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. W przypadku, gdy Spółka nie ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione.
 4. Jeżeli świadczona przez Spółkę usługa (funkcjonowanie Serwisu) ma wady, Użytkownik  ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Spółka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni usługę na wolną od wad albo usunie zaistniałe wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli usługa była już zmieniana lub naprawiana przez Spółkę albo nie uczyniła ona zadość obowiązkowi wymiany usługi na wolną od wad lub usunięcia wady.   
 5. Użytkownik może zamiast zaproponowanego przez Spółkę usunięcia wady żądać wymiany usługi na wolną od wad albo zamiast wymiany usługi żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie usługi do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Spółkę. 
 
§17 Zmiana OWU
 1. Spółka, pod warunkiem uprzedniego udostępnienia Użytkownikowi zmienionych OWU, zastrzega sobie prawo zmian OWU z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Spółki niezbędnych do świadczenia Usług, zmiany w zakresie oferty świadczonych usług.
 2. W przypadku dokonania zmian w OWU, Spółka poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników, co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia zmian, zawiadamiając ich za pośrednictwem poczty e-mail oraz poprzez publikację jednolitego tekstu OWU na łamach Serwisu wskazując datę wejścia w życie zmienionych OWU.
 3. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Użytkownik może do chwili wejścia w życie zmienionych OWU , rozwiązać Umowę likwidując Konto zgodnie z przepisami §19. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z powyższego uprawnienia, zmienione OWU wchodzą w życie terminie oznaczonym w w/w zawiadomieniu.
 
§18 Przepisy końcowe
 1. OWU są dostępne pod adresem http://pl.manifo.com/owu.html
 2. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia OWU okazały się lub stały się nieważne lub nieskuteczne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony. W miejsce nieważnych lub nieskutecznych postanowień strony wprowadzą nowe postanowienia w pełni skuteczne. W przypadku braku porozumienia zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa.
 3. Przeniesienie przez Użytkownika na osobę trzecią praw wynikających z Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Z zastrzeżeniem pkt. 9 poniżej, Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie bez podania przyczyny.
 5. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na wysłanie informacji o wypowiedzeniu umowy na adres mailowy: pomoc@manifo.com
 6. Z zastrzeżeniem pkt. 9 poniżej, rozwiązanie Umowy przez Spółkę może nastąpić w wypadkach wskazanych w OWU oraz ważnych przyczyn - w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Spółki niezbędnych do świadczenia Usług, zmiany w zakresie oferty świadczonych usług - z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.
 7. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z realizacji Umowy zawartej między Spółką a Użytkownikiem, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki. Zastrzeżenie to nie znajduje zastosowania w stosunku do Użytkowników będących Konsumentami. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Sądem Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do w/w trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem internetowym: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 8. Miejscem świadczenia Usług jest siedziba Operatora.
 9. W czasie trwania Okresu abonamentowego, w którym zgodnie z OWU Umowa jest umową zawartą na czas oznaczony, Strona ( z zastrzeżeniem uprawnień Użytkownika przewidzianych w §13) może rozwiązać Umowę wyłącznie w przypadku naruszenia postanowień OWU przez drugą Stronę,.  Postanowienia pkt. 4-6 powyżej nie znajdują wówczas zastosowania.
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
 
Vaster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gorczańska 46
34-700 Rabka-Zdrój
 
 
Ja/My* ……………………….................. niniejszym informuję/informujemy*  o moim/naszym* odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi …………………………………………............................................................ .
Data zawarcia umowy to ………………………… .
Imię i nazwisko ……………………………………………
Adres ………………………………………………………………………….… .
 
 
Data i podpis  ………………………………………………….. .
 
(*) Niepotrzebne skreślić.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.